Systemy zarzadzania stadem AfiLab

Jeszcze niedawno wielu hodowców marzyło o codziennej informacji na temat składu mleka dla każdej indywidualnej krowy. Dzisiaj to marzenie staje się rzeczywistością. Możemy śmiało powiedzieć, że system AfiLab przenosi laboratorium do hali udojowej. System ten umożliwia nam indywidualny pomiar w czasie każdego doju składników mleka.

AfiLab jest urządzeniem, które zapewnia ciągły pomiar składników mleka w czasie całego doju bez konieczności zastosowania jakichkolwiek odczynników chemicznych. Ponadto nie posiada żadnych elementów ruchomych, co znacznie zmniejsza jego awaryjność oraz ewentualne koszty serwisowania.

Co na dzisiaj mierzy AfiLab:

  • Zawartość tłuszczu,
  • zawartość białka,
  • zawartość laktozy,
  • krew w mleku.

Aktualnie trwający rozwój:

Określanie poziomu liczby komórek somatycznych na czterech różnych poziomach:

  • Poniżej 200.000 LKS,
  • pomiędzy 200 - 400.000 LKS,
  • pomiędzy 400 - 800.000 LKS,
  • powyżej 800.000 LKS.

Przyszłość:

  • Zawartość mocznika w mleku,
  • ...

Śmiało możemy stwierdzić, że na dzień dzisiejszy AfiLab jest urządzeniem innowacyjnym, wprowadzającym możliwości zarządcze na zupełnie nowe tory, a jak wynika z powyższego pozostaje jeszcze wiele obszarów do odkrycia. Jednakże niezaprzeczalnym jest fakt, że wszyscy hodowcy, którzy dostaną tego typu narzędzie, muszą się dobrze zastanowić, co za pomocą takiego systemu możemy osiągnąć, poprawić itd., a wtedy z pewnością nakłady poniesione na system zwrócą się bardzo efektywnie.

W dzisiejszych czasach kiedy wiele stad w Polsce wyprzedziło najlepsze gospodarstwa Europy i osiągają wyniki na poziomie osiągnięć w Izraelu, nasi hodowcy stają przed problemami, które niedawno jeszcze nie były diagnozowane, a i w Europie nie ma zbyt wiele doświadczeń w ich wczesnym diagnozowaniu. Przy aktualnie osiąganych wydajnościach coraz większym problemem stają się zaburzenia metaboliczne krów oraz ujemny bilans energetyczny po wycieleniu. Problemy te poza bezpośrednim lub pośrednim wpływem na produkcję mleczną, odbijają się również mocno na płodności krów.

Jednym z podstawowych problemów dotykającym coraz częściej krowy wysokowydajne w Polskich stadach jest Ketoza, która jest bardzo mocno związana z ujemnym bilansem energetycznym po wycieleniu, a najwięcej strat przynoszą jej przypadki podkliniczne. Natomiast współczynnik tłuszczu/białka może wskazywać, że żwacz nie funkcjonuje prawidłowo i może być pierwszym ostrzeżeniem, które umożliwia wykonanie korekt przed wystąpieniem głównych strat. Ponadto analiza stosunku tłuszczu/białka umożliwia hodowcy wczesne diagnozowanie ketozy.

Systemy zarzadzania stadem AfiLab

Należy te pamiętać, że większość przypadków przemieszczenia trawieńca poprzedzona była wystąpieniem ketozy. Wynika z tego jednoznaczny wniosek, że wczesne diagnozowanie i leczenie ketozy, ograniczy ilość przypadków przemieszczenia trawieńca w stadzie, które jest również chorobą wynikającą z zaburzeń metabolicznych i w wielu przypadkach wymagającą interwencji chirurgicznej, co w takim stadium laktacji jest brzemienne w skutkach dla dalszej produkcji.
Innym poważnym problemem związanym z zaburzeniami metabolicznymi jest podkliniczna kwasica żwacza, która jest tym bardziej niebezpieczna, że większość widocznych objawów występuje ze znacznym opóźnieniem. Natomiast wiele badań dowiodło bezpośredniego powiązania pomiędzy pH żwacza, a procentową zawartością tłuszczu w mleku. Dzięki analizie zawartości tłuszczu u krów w poszczególnych grupach możliwe jest diagnozowanie kwasicy na jej wczesnym etapie.

Systemy zarzadzania stadem AfiLab

Ponadto należy też pamiętać, że kwasica jest zaburzenie, które może występować tylko okresowo, przez kilka godzin w ciągu doby, a więc tym bardziej konieczna jest ciągła kontrola składników mleka. Problem ten może się szczególnie nasilić przy zastosowaniu stacji paszowych, które z założenia mają prowadzić do optymalizacji produkcji mleka i zużycia paszy treściwej, a przy nieprawidłowym zaprogramowaniu mogą prowadzić do zaburzeń metabolicznych, a tym samym do obniżenia produkcji mleka.
Kolejnym istotnym elementem związanym ze zdrowotnością zwierząt jest mastitis, które w dzisiejszych czasach jest jednym z najpoważniejszych problemów w wielu gospodarstwach produkujących mleko. Na dzień dzisiejszy mamy już dostępne narzędzia, które wspomagają nas we wczesnym diagnozowaniu mastitis (analiza produkcji mleka i przewodności elektrycznej mleka). Natomiast system AfiLab znacznie rozszerza te możliwości. Jest ogólnie uznane, że mastitis powoduje obniżenie koncentracji laktozy w mleku ponieważ w wielu typowych przypadkach mastitis drobnoustroje mają możliwość fermentacji laktozy. Z pewnością dodatkowo pomocnym parametrem jest poziom komórek somatycznych.

Systemy zarzadzania stadem AfiLab

Ponadto informacje uzyskiwane z systemu AfiLab są bardzo pomocne w bieżącym analizowaniu strategii żywieniowej i wprowadzaniu korekt żywieniowych oraz bardzo ważnym elementem wykorzystywanym do rozwoju genetycznego stada. W najbliższej przyszłości będzie również możliwe automatyczne segregowanie mleka w zależności od jego parametrów w zależności od indywidualnych potrzeb hodowcy. Poniżej przedstawiamy przykładowy schemat takiego systemu.

Jak wynika z powyższych przykładów AfiLab jest bardzo mocnym narzędziem w rękach hodowcy i może wspomagać hodowcę w rozwiązywaniu wielu bardzo poważnych i dotkliwych problemów. Pasuje on idealnie do hasła, które przypisujemy do systemu Afimilk mówiącego, że "SYSTEM AFIMILK POMOŻE DOBREMU HODOWCY STAĆ SIĘ JESZCZE LEPSZYM".